Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

30 napos termék-visszaküldés

 Elállás joga, módja, következményei

1. A fogyasztónak minősülő személy a megrendelt termék (több termék egyidejű megrendelése esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak) az átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezik. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, e-mail címen, illetve postai címere küldött levelében közölheti a Szolgáltatóval.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított harminc napon belül. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén a BARBO PET NET Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Szolgáltató a termék visszaérkezésekor, vagy ha az Ügyfél igazolja a termék feladását, haladéktalanul visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

5.2. A felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog vonatkozásában jogszabályban meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a megrendelő személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. állateledelek, stb.);

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a megrendelő kifejezett kérésére keresi fel a megrendelőt sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a megrendelő a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

A h) pontban meghatározott esetben az elállási jog a megrendelő által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

5.3. Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Ügyfeleink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.